Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Rautalammin Puutarhakerho ry:n säännöt                                         päivitetty 6.3.2018

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

    Yhdistyksen nimi on Rautalammin Puutarhakerho ry ja sen kotipaikka on Rautalampi.

 

2. Tarkoitus ja laatu

    Yhdistyksen tarkoituksena on toimia puutarhanhoidon edistämiseksi ja puutarhan ammattiasioiden tunnetuksi tekemiseksi.

    Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

    1.  järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä opinto- ja tutustumistoimintaa

    2.  toimeenpanee kursseja, kilpailuja, retkeilyjä sekä oman alan näyttelyitä

    3.  hankkii yhdistyksen käyttöön koneita ja työvälineitä

    4.  toimeenpanee puutarhatarvikkeiden ja tuotteiden yhteisostoja jäsenilleen voittoa tavoittelematta

    5.  tekee esityksiä ja antaa lausuntoja sekä harjoittaa tiedotustoimintaa.

    Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, järjestää talkoita ja arpajaisia.

 

3. Jäsenet

    Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäseneksi voi liittyä           maksamalla jäsenmaksun ja ilmoittamalla siitä puheenjohtajalle, sihteerille, taloudenhoitajalle tai johtokunnan jäsenelle.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

    Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla      erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

    Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt     täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella     huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

    Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 

6. Johtokunta

    Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä sekä yhteinen     varajäsen.

    Johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

    Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin,     taloudenhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt.

    Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan     aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

    Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on     läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,     vaaleissa kuitenkin arpa.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

    Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus

    Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi.

    Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille riittävän ajoissa ennen     kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta     johtokunnalle.

 

9. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

    Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

    Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marras-joulukuussa johtokunnan määrämänä     päivänä.

    Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun     vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten     kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty     johtokunnalle.

    Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

    Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä.     Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Varsinaiset kokoukset

    Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla     kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä     sanomalehdessä.

 

11. Varsinaiset kokoukset

    Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

        1. kokouksen avaus

        2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

        3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

        4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

        5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

        6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

        7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

    Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

        1. kokouksen avaus

        2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

        3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

        4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

        5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

        6. valitaan puheenjohtaja ja muut jäsenet johtokuntaan joka toinen vuosi ja yksi yhteinen varajäsen joka toinen vuosi

        7. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

        8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

    Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava     siitä kirjallisesti johtokunnalle kaksi viikkoa aikaisemmin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

    Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan     (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

    Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän     kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.