Rautalammin Puutarhakerho ry:n säännöt

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Rautalammin Puutarhakerho ja kotipaikka on Rautalampi.

 

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia puutarhanhoidon edistämiseksi ja puutarhan ammattiasioiden tunnetuksi tekemiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- järjestää esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia sekä opinto- ja työkerhotoimintaa

- toimeenpanee kursseja, kilpailuja, retkeilyjä, viljelykokeita sekä oman alan näyttelyitä

- levittää alan ammattilehtiä ja kirjoja

- hankkii yhdistyksen käyttöön koneita ja työvälineitä

- toimeenpanee puutarhatarvikkeiden ja tuotteiden yhteisostoja jäsenilleen voittoa tavoittelematta

- tekee esityksiä ja antaa lausuntoja ja harjoittaa tiedotustoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, järjestää talkoita ja arpajaisia.

 

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen johtokunta.

 

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

 

6§ Johtokunta

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä.

Johtokunnan puheenjohtajan ja muiden jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, valeissa kuitenkin arpa.

 

7§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

 

9§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun 10. päivään mennessä ja syyskokous marras-joulukuussa johtokunnan määrämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeillä tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai ilmoituksella yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 

11§ Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

        1. kokouksen avaus

        2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

        3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

        4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

        5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

        6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

        7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

        1. kokouksen avaus

        2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

        3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

        4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

        5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

        6. valitaan puheenjohtaja ja muut jäsenet johtokuntaan joka toinen vuosi

        7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

        8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.